W dniu 23.06.2018 roku  odbyło się Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. W trakcie zebrania Pan Prezes Mirosław Szczepankowski przedstawił sprawozdanie finansowe  z działalności Zrzeszenia za rok 2017 , a następnie  omówił przebieg pracy z  całej kadencji Zarządu  ZPD za lata 2015-2018.

W trakcie spotkania przyjęto szereg uchwał :

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZPD,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2017 r.,
  • w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017 na kapitał zapasowy,
  • w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2018,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZPD,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego ZPD,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZPD,
  • w sprawie wykluczenia członków ZPD w związku z niepłaceniem składek członkowskich,
  • w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ZPD

Kulminacyjnym punktem zgromadzenia były wybory nowych władz  Zarządu ZPD, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Zrzeszenia. O wynikach wyborów poinformujemy Państwa w niedługim czasie.